Naturreservat

norra kvill_07  kvilleken_maj2015
Vimmerby kommuns första naturreservat

Inom naturreservatet står den drygt 1000-åriga Kvilleken, Sveriges äldsta träd. Syftet med reservatet är att bevara och utveckla gamla ekar som kan bli efterträdare till Kvilleken samt bevara hotade arter och kulturhistoriska värden.Beslutet om bildande av naturreservatet Kvill, med den riksbekanta Kvilleken, har vunnit laga kraft. Detta innebär att Vimmerby kommun har fått sitt första naturreservat. Inom naturreservatet finns både natursköna öppna betesmarker med enstaka buskar och ädellövklädda marker med många gamla träd. På de gamla träden växer ett flertal hotade lavar. Naturreservatet innehåller också flera kulturhistoriskt intressanta lämningar och är ett utmärkt utflyktsmål.

Eken ligger vid Norra Kvill ungefär två mil NV  Vimmerby. Kör mot Rumskulla från
Vimmerby eller Mariannelund. Skyltar finns utefter vägen.